Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

"Η ΚΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΗΜΕΡΩΝ" DR.DR.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

Ο Ιατροφιλόσοφος Απόστολος Πάσχος θέλει με την ομιλία του αυτή να τονίσει την μεγάλη κρίση που η Οικογένεια υφίσταται   στις ημέρες μας, ο πυρήνας αυτός  του κοινωνικού γίγνεσθαι,  συνακολουθωμένη και από την πτώση των Αξιών, των Θεσμών, της Παιδείας, του Κράτους, του Πολιτισμού εν γένει..
Με σαφήνεια και την διαχρονική βαρύτητα του λόγου που τον διακρίνει,  ο Απόστολος Πάσχος μας παραθέτει γιατί ακολουθούμε την «σκολιάν οδόν» που μας οδηγεί στο γκρεμό της συμφοράς, διαλύοντας τον θεσμό της Οικογένειας .
Απομένει να διαβάσουμε τον «πινυτόν» συνετόν  λόγο του: 

ΚΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΗΜΕΡΩΝ

Του Δρος Δρος Αποστόλου Ιωάννου Πάσχου

    Οι κατά πάντα πρωτοπόροι επιφανείς Έλληνες γηγενείς των ημερών γηγενών Ελληνορθόδοξων πρεσβεύουν «αφ’ εστίας άρχεσθαι» και γίνονται πρότυπα δημιουργίας της Οικογένειας και της δομής της Κοινωνίας. Ο πολύς πανεπιστήμων  Αριστοτέλης λέγει: «η οικογένεια είναι το πρόπλασμα του κοινωνικού γίγνεσθαι».

      Είς την Ελλήνων γηγενών διαχρονικήν οικογένειαν εμφανίζεται και αναπτύσσεται το ιερόν και άγιον Μυστήριον, θαύμα της δημιουργίας δια του γάμου άρρενος και θήλεως και Θεία Χάρις αναπληρώνει τας ανθρωπίνας αδυναμίας και ατελείας και θεραπεύει πάσαν ατονίαν.
 Ανά την Ελλήνων επικράτειαν διαχρονικώς αναπτύσσονται και αναδεικνύονται ανά τους αιώνας εκ της οικογενείας , η οποία αρχαιόθεν, εις την Ελληνιστικήν και Βυζαντινήν περίοδον, την τεσσάρων αιώνων σκλαβιάν και δεινήν δουλείαν, την απελευθέρωσιν φύσει, θέσει, ουσία  αι οικογένειαι είναι το κέντρο της Ελληνορθοδόξου Παιδείας και Αγωγής και δημιουργεί ανδρείους πολίτας, γενναίους ευπατρίδας και φιλανθρώπους φιλοπατρίδας ευεργέτας άνδρας και γεναίκας, αλλά και ήρωας και ηρωίδας και μάρτυρας, εθνομάρτυρας και αγίους και δημιουργούς διαφόρων ιδρυμάτων Ελληνορθοδόξου κοινωνίας.
      Οσημέραι ο εκσυγχρονισμός-αλλωτριωτισμός, ο αποσυντονισμός και η αποσύδεσις και η περιθωριοποίησις του δεσμού και δη του θεσμού της πατρώας παραδοσιακής οικογενείας και την επιβολή της θελήσεως της Ευρωπαικής Ενώσεως επί των πάντων των Ελλήνων δεδομένων προκαλεί κρίσιν, εσκεμμένως και συστηματικήν αλλοτρίωσιν, συνοδευόμενην από ανασφάλειαν, ανησυχίαν, αβεβαιότητα εις την Ελλήνων γηγενών οικογένειαν και εις την Ελληνικήν κοινωνίαν. Πόσο σύγχρονος είναι ο εκ Σταγείρων Χαλκιδικής Μακεδονίας Ελλάδος επιφανής Έλλην πανεμιστήμων Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) τονίζων αισχρόν το σιγάν της Ελλάδος πάσης αδικουμένης. Όντως, δια την κρίσιν της οικογενείας των ημερών.Είναι εντροπή,αίσχος επί ολόκληρον τεσσαρακονταετίαν οι κυβερνώντες πολιτικοί και συνακόλουθοι να αποδομούν, ως δουλοπάροικοι, εκούσιοι υπάκουοι δουλικώς φερόμένοι εις τας εντολάς της Νέας Τάξεως Πραγμάτων και της αλλοτριωτικής συμπεριφοράς της δολίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία αποσκοπεί βαθμιαίως συστηματικώς εις την αλλίωσιν της οικογένειας του Γένους των Ελλήνων.
    Η εν πολλοίς κρίσις οικογενείας των ημερών δεν είναι συνέπεια οικονομικής αθλιότητος, αλλά ηθικής και πνευματικής βαθείας κρίσεως. Προς τούτο δεν χρειάζεται να αναφέρω τα γνωστά τοις γνωστούς εις από τεσσαρακονταετίας, αλλά ζητώ από όλους μας να αφυπνισθώμεν και να αγωνισθώμεν με δαιμόνιον και φιλότιμον και προ παντώς με βιωματικήν πίστιν εις τον Χριστό μας, τον Σωτήρα του Γένους των Ελλήνων επί δύο συναπτάς χιλιετίας μετά γενναιότητος προς αναγέννησιν αναβαπτιζομένην οικογένειαν της πάλαι ποτέ θαυμαστήν παγκοσμίως Ελληνορθόδοξον οικογένειας πατρώας εστίας πριν να είναι πλέον αργά. Αι προκλήσεις της δολομητικής εποχής της σατανικής Παγκοσμιοποιήσεως και μάλλον Παγκοσμιώσεως, η χαλάρωσις των ηθών και των εθνών, η δόλια ελευθεριότης των σχέσεων των νέων οδηγούν, αλλοίμονον, δεδομένου ότι έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών πιστοποιεί ότι εν εις τα τέσσερα κορίτσια 14-17 ετών έχουν προβεί εις έκτρωσιν και εμφανίζουν νευρικάς διαταραχάς , ενώ έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής και Σεξουαλικής Υγείας αναφέρει 40.000 εκτρώσεις το έτος αποφασίζονται από κορίτσια κάτω των 18 ετών.Ιδού η κρίσις της οικογένειας των ημερών.
      Επί τέλους, έχουμε χρέος προς την επιβίωσιν του Γένους των Ελλήνων και καλούμεθα αμ’ έργον και απ’έπος και τανάπαλιν, να βιώνουμεν τον Χριστόν και να διαπαιδαγωγούμεν την νεολαίαν μας με τα νάματα της Ελληνορθοδόξου Παιδείας και Αγωγής και να διατρέφωμεν την οικογένειαν μας με εγχώρια αγροκτηνοτροφικά προιόντα και παραπροιόντα μαγηρευμένα κατά προσωπικήν οικογενειακήν διάθεσιν, όρεξιν, συνήθειαν της Ελλήνων γηγενών διαχρονικήν Ιατροδιατροφολογίαν και όχι κατά την ανθυγιεινή και νοσογόνον και κακοήθων νεοπλασιών δυτικού τύπου διατροφής από πάσης απόψεως κακής και καταστροφικής δια μεγάλους και μικρούς και των δύο φύλων.
     Η πατρώα Ελληνορθόδοξη οικογένεια παρέχει εις τα μέλη της την μοναδικήν υπέρβασιν της εγωπαθούς και εγωκεντρικής φθοράς και προσφέρει την αγαπητικήν περίοπτον συνάντησιν του εγώ και εσύ μετά αγάπης Χριστού και καταξιώνει την ολομέλειαν της οικογένειας να είναι πρόσωπον με χαράν, χαμόγελο, εγκράτειαν, εργατικότητα, με καθολικήν υγεία, ποιότητα της ζωής, κοινωνίας, επικοινωνίας. Μόνον κατά αυτόν τον τρόπον εκδιώκεται η κρίσις της οικογένειας των ημερών.
Με κατανοείτε. Εάν θέλουμε, δυνάμεθα. Γένοιτο…Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

Είναι η διαχρονική μοναδική του κόσμου
επί συναπτήν δισχιλιετίαν οικουμένης
πατρογονικώς πολύτεκνη γηγενής εργατική
ανά τον κόσμο αληθώς δεικτική.

Είναι τέκνων Χριστού παιδαγωγίας
αρετής, αξιών, ιδανικών, ηθικής, παιδείας
αναδεικνύουσα αγάπης Χριστού ευτεκνίαν κοινωνίας
από πάσης απόψεως αξιοπρεπούς επικοινωνίας.

Είναι πρότυπον Ελλήνων γηγενών Γένους
και τέκνων ανδρείων του Έθνους.
φρουρών της της πίστεως Χριστού βιωματικών,
απηνών πατρίδος πολεμίων διωκτών.

Η Ελληνορθόδοξη οικογένεια των ημερών
ατονεί υπό πολιτικών , κυβερνητικών διωκόμενη
και συνακολούθων αλλοτριωτών δυνασευομένη
υποδούλων Νέας Εποχής αυθημερόν.

Τι μέλλοι γενέσθαι;
Ελληνορθοδόξων αφύπνισις, προσευχή αναγεννέσθαι.
Οι καιροί ου μενετοί, εχθρικοί,
εγρήγορσις, βιωματική πίστις Χριστού σωτηριακή

 Δρος Δρος Αποστόλου Ιωάννου Πάσχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σημειώσετε, με δεοντολογικό τρόπο, τα σχόλια σας για την παρούσα ανάρτηση της ΔΕΕΛ.

Υβριστικό η κακόβουλο περιεχόμενο,θα διαγράφεται αμεσα, για την προάσπιση του κύρους των αναφερομένων.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.