Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ" 108μ.Χ. -2013μ.Χ."ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η Ελληνική Γραμματεία πρωτοτυπούσα εις πάντα και κατά πάντα όριζε ως Χρονικόν την αφήγησιν ιστορικών γεγονότων, περιστατικών και την καταγραφην κατά ημερο-μηνία χρονολογική, δηλοί δε χρόνον περιστατικών, γεγονότων , παρεπομένων. Το Χρονικόν αποτελεί εγχειρίδιον ερεύνης αλη-θείας αποσκοπούσης εις την δημιουργικήν διάθεσιν μελέτην, θεώρησιν, αναφορά του υποκειμένου, αντικειμένου εις πραγματική συμπύκνωσιν δεδομένων διαχρονικής εποχής, περιόδου με στόχο την πραγματιστικήν ενημέρωσιν και σκοπόν την κατανόησιν αναφυομένων, καταγεγραμμένων, τεκταινομένων ιστορικών γεγονότων προς λήψιν των ενδεικνυόμενων μέτρων προλήψεως, προφυλάξεως, αντιμετωπίσεως, νοηματικής αξιολογήσεως αυτών προς διατήρησιν της ζωής, της καθολικής υγείας, κοινωνίας και της ποιότητος αυτών, από τον επιθυμούντα και θέλοντα την αληθείαν.
  Η σφαγή αποτελεί γεγονός από της εμφανίσεως του ανθρώπου επί της γης και συνιστά μαρτύριον επί δυο συναπτάς χιλιετίας δια τον βιωματικόν πιστόν εις τον Χριστόν Έλληνα, Ελληνίδα γηγενή πάσης ηλικίας, παιδείας, αγωγής , ιδιότητος , επαγγέλματος, κοινωνικής θέσεως, οικονομικής καταστάσεως.
  Η σφαγή των Ελληνορθόδοξων γηγενών από πολέμιους αλλοδαπούς, ημεδαπούς είναι σημείον αναφοράς απάνθρωπου θηριώδους φόνου, δολοφονίας δολίων τυράννων εχθρών της βιωματικής πίστεως Χριστού και φιλοπατρίας των Ελληνορθόδοξων.
  Η σφαγή είναι σατανική ενέργεια, διαβολικής τρομοκρατικής δράσεως αφαιρέσεως της ζωής δια μαχαίρας εν προκειμένω γηγενών με προμελετημένην συστηματικήν μέθοδον ιταμήν και δολομίτην, βανδάλον φρικώδη βαρβαρότητα, απανθρωπιάν κατά την πορείαν του Ελληνορθόδοξου ιστορικού γίγνεσθαι.
  Αεί ποτέ η σφαγή των Ελληνορθοδόξων στοχεύει εις την διαχρονική απάρνησιν της πίστεως εις τον Σωτήρα του Γένους των Ελλήνων Χριστόν και του αφανισμού της αγάπης προς την πατρίδα Ελλάδα , πλην όμως οι σφαγείς πάντοτε προς κέντρα λακτίζουν.
 Είναι η σφαγή μέγα μαρτύριον, αλλά και πάλη αθανασίας, δια τους Ελληνορθοδόξους γηγενείς ήρωας και μάρτυρας. Προσέτι η σφαγή αυξάνει, γεραίνει, γιγαντώνει, μεγαλουργεί, ανδρειώνει την βιωματικήν πίστην εις τον Ένα αληθή Θεόν, τον Τριαδικόν, η οποία οδηγεί προς την Αιωνιότητα.
 Το παρόν Χρονικόν δισχιλιετούς σφαγής των Ελληνορθοδόξων άρχεται από της ιδρύσεως της Εκκλησίας του Χριστού και διαδόσεως αυτής μέσω της Ελλήνων Γλώσσης ανά την οικουμένην άχρι την ημερών των χαλεπών καιρών της Νέας Τάξεως Πραγμάτων της σατανικής Παγκοσμιοποιήσεως.


Ο DR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Λ.
 ΧΡ. ΒΑΡΒΕΡΗ -ΒΑΡΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ
"ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ" 108μ.Χ. -2013μ.Χ.

                                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 

Έλληνορθοδόξων γηγενών σφαγή
Πίστεως Χριστού ιαχή
Ελληνορθοδόξου ζωής αρχή
Αιωνιότητος η απαρχή

Η Ελλήνων γηγενών ιστορική μνήμη συνεχιζόμενη υπό Ελληνορθόδοξων γηγενών απογόνων αποτελεί κεφά-λαιον ανατοκιζόμενον και συνδετικόν μέλημα-κρίκον παρελθόντος, παρο-ντος, μέλλοντος του Γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων πιστών Εκ-κλησίας Χριστού.Εν ταυτώ είναι η πηγή της πατρώας βιωματικής πίστεως εις τον Ένα αληθή Θεόν, τον Τριαδικών και αγάπης προς την πατρίδα Ελλάδα με ανάτασιν διαθέσεως πηγαίας αυτοπεποιθήσεως και ελευθέρας και συνειδητής βουλήσεως αυταπαρνήσεως ,αισιοδοξίας, ελπίδος, συλλογής, φρονήματος Ελληνορθοδόξου περισυλλογής, ευγνωμοσύνης, ευάρεστου εορτομνήμης του μοναδικού παγκοσμίως Ελληνορθόδοξου ιστορικού γίγνεσθαι προς κατανόησιν και εμπέδωσιν της έννοιας του περιεχομένου είναι της ιστορικής μνήμης , όπου γης Ελληνορθοδόξων γηγενών και των επιζητούντων το φως της αληθείας. Εις τούτο συμβάλλει η παρούσα γραφή της διαχρονικής σφαγής άμφω υγείας και κοινωνίας βιωματικής πίστεως Χριστού και αγάπης προς την Ελλάδα αεί ποτέ, δεδομένου ότι «σιγάν την αλήθεια, χρυσίον έστι θάπτειν» κατά τον πατρογονικόν γηγενή Πυθαγοράν εκ νήσου Σάμου Αιγαίου Πελάγους Ελλάδος.


Εν Μετσόβω τη 23 Οκτωβρίου 2013 μ.Χ.ΚΡΙΤΙΚΗ «Χρονικό Σφαγής Ελληνορθοδόξων Γηγενών 108μ.Χ- 2013μ.Χ»


 Ο πολυγραφότατος Dr Απόστολος Πάσχος  στο νέο του έργο με τίτλο «Χρονικό Σφαγής Ελληνορθοδόξων Γηγενών 108μ.Χ- 2013μ.Χ»    παρουσιάζει  την  σφαγή των Ελληνορθοδόξων μέσα από ένα πρωτοποριακό χρονικό ιστορικής καταγραφής, που με κραταιό φρόνημα, πατρώα αρετή  και παρρησία αντιστάθηκαν, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια με την  αυτοθυσία των  για να αποτελέσουν δια τους γηγενείς απογόνους οδοδείκτες και ποδηγέτες παιδείας και αγωγής.
            Το έργο αυτό το έγραψε το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Απόστολου Πάσχου για να μας αφυπνίσει και να τονίσει τη σημασία της θυσίας και του αγώνα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διάγει η χώρα μας, τους  καιρούς  της Νέας Τάξεως Πραγμάτων και της Παγκοσμιοποιήσεως. Η Ελλάς και όταν νικάται και όταν υποδουλώνεται κατακτά τους λαούς με τον αθάνατο πολιτισμό της. Μας θυμίζει ότι φέρουμε μια κληρονομία που επιμένει με εγκαρτέρηση στη λύτρωση της από το μαρασμό και τη λήθη. Οι μάρτυρες πολέμησαν για την βαθειά και ακλόνητη πίστη τους στον Χριστόν και για να αναστήσουν το όνομα των Ελλήνων και της Ελλάδας μας, γιατί θεωρούσαν ότι η πίστη τους στον Υιό του Θεού  για την οποία οδηγούντο στο μαρτύριο ήταν το σπουδαιότερο και πλουσιότερο αγαθό και ότι η υψίστη τιμή και δόξα τους ήταν η μέλλουσα εν Χριστώ ζωή.
 Η χρονολογική αναφορά των μαρτύρων παρουσιάζεται ανά μήνα καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από το 108μ.χ. έως το 2013μ.Χ. Είναι απορίας άξιο πως υπήρχαν τόσοι ιερομάρτυρες οι οποίοι απαρνήθηκαν τη ζωή τους μετά από απάνθρωπα βασανιστήρια.
             Η ορθή χρήση της καθαρεύουσας, η ευρηματική έκφραση  του  Συγγραφέα  μαρτυρεί τη διεγερμένη πνευματικότητα του, αφού κατά τον Θουκυδίδη «η αγωγή της γλώσσας ταυτίζεται με αυτή την πνευματικότητα».
Ο Απόστολος Πάσχος διαθέτει εξαιρετική προγνωστική αξία της ιστορίας η οποία επαναλαμβάνεται και  με την σπάνια καλλιέργεια του, εμβάθυνση   και συγκρότηση  υπηρετεί πραγματικά το πνεύμα της επιστήμης του και της επιστημονικής αλήθειας με θρησκευτική ευλάβεια, τιμιότητα, αρετή, ανιδιοτέλεια, με μεγάλη ευαισθησία στα πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα της ανθρώπινης κοινωνίας. Έχει την ευαισθησία του ενεργού  πολίτη που αντιστέκεται δημιουργικά στην επικρατούσα απαξίωση των αξιών. Αυτό το χρέος τον ώθησε στο να υμνήσει με το νέο του βιβλίο το χριστιανισμό με άσβηστο πόθο για αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη. Προτάσσει και πάλι αυτό που ο Πολυλάς προτάσσει «Η ηθική ελευθερία είναι το πιο οχυρό καταφύγιο της ανθρώπινης ψυχής  που πολιορκείται από την ψυχική βία. Οι μάρτυρες θριαμβεύουν και μέσα στη ψυχή των εχθρών της».
Μακάρι με το βιβλίο του αυτό ο Απόστολος Πάσχος :
- να μας ξυπνήσει να μιμηθούμε τον αγώνα και τη θυσία των Ελληνορθοδόξων γηγενών,  
- να αφυπνίσει την πίστη μας  εις το Σωτήρα του Γένους Χριστό και την  αγάπη μας  εις την πατρίδα Ελλάδα,
-  να μας καταστήσει ικανούς και μετά παρρησίας δυναμικούς να παραμείνουμε αλώβητοι σ΄ αυτές τις   δύσκολες ημέρες των καιρών μας, για να μη χαθεί η ιστορική μας μνήμη,  διότι «οι καιροί ου μενετοί εισίν»
- να ανυψώσει το αίσθημα της υπερηφάνειας διότι εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες είμαστε συνεχιστές της παραδόσεως της Ρωμιοσύνης, η οποία είναι άριστος συνδυασμός Ελληνικότητας και Ορθοδοξίας και όπως είπε και ο Παναγιότατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια συνέντευξη του στον Γεώργιο Τσαγκάρη:
 «Το Ελληνικό όνομα δεν είναι κενή προγονολατρική καύχηση, ούτε κρατική υπηκοότης. Είναι τίτλος ευγενείας, κληροδότημα άκρας πολιτιστικής ευθύνης. Ευθύνης για την πρόταση πολιτισμού, που ήταν πάντα ο Ελληνισμός, πρόταση με οικουμενική εμβέλεια. Δεν είναι αφηρημένο ιδεολόγημα η ζωτική πρόταση πολιτισμού που κομίζει το γένος των Ελλήνων.»


                                                                                                  Αικ. Βλαχοπαναγιώτου -Μπατάλια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σημειώσετε, με δεοντολογικό τρόπο, τα σχόλια σας για την παρούσα ανάρτηση της ΔΕΕΛ.

Υβριστικό η κακόβουλο περιεχόμενο,θα διαγράφεται αμεσα, για την προάσπιση του κύρους των αναφερομένων.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.