Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Δρ. Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ " Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΑΛΩ"“Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΑΛΩ”

Του Δρος Δρος Αποστολου Ιωαν. Πασχου


Ελλήνων Γλώσσα γηγενής αιώνας αιώνων Παιδείας, Αγωγής, συνεχιζόμενης καθημερινής ζωής συνιστά βιολογικόν χαρακτηριστικόν και πολιτισμικόν στοιχείον και κύριον γνώρισμα Ελλήνων, όπου γης, εκφράζει την αλήθειαν του Ενός Τριαδικού Θεού επί δύο συναπτάς χιλιετίας, όπου Ελληνισμός και ανά την οικουμένην.
Αυτόχθων η Ελλήνων Γλώσσα είναι περιρρέουσα αναφορά του ωραίου, αληθούς ήθους, έθους των πατρογονικών αξιών, ιδανικών με μοναδικήν παρουσίαν ηρωϊκού παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος  της Φυλής των Ελλήνων, διά τους οποίους αποτελεί απόκτημα, κτήμα ανακτιμήτου γηγενούς κεφαλαίου ιστορικής εμβέλειας, μετά διαχρονικής πολλαπλασίας αμεσότητος διαδόσεως, εμπεδώσεως των ανθρωπίνων επιτευγμάτων επιπαντός επιστητού, ιδεών, ιδανικών, αξιών, ιδεωδών. Είναι η μόνη Γλώσσα, η μοναδική, η οποία κωδικοποιεί πάντα τα ανθρώπινα και επέκεινα και καθορίζει και σφυριλατεί παν τι του επιστητού παρέχουσα την έννοιαν και το περιεχόμενον πάσης επιστήμης και ό,τι αφορά τα της ζωής, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αλήθεια και η παρουσία του αληθούς Ενός Θεού, του Τριαδικού με εκφραστικότητα, κατανοητικότητα, αισθαντικότητα περιγραφής, καταγραφής, παρουσίας παραγωγικής προοδευτικής αναφοράς, εκφοράς επί παντός αισθητού, ορατού και αοράτου.
Είναι η Ελλήνων Γλώσσα γηγενής ενεργώς ανελισσομένη δυναμικώς ανά τους αιώνας. Προς τούτο ο Ιωάννης Ψυχάρης τονίζει: “ Γλώσσα και πατρίς είναι το ίδιον. Να πολεμά κανείς διά την πατρίδα ή διά την εθνικήν γλώσσα είναι ένα και το ίδιον”. 
Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός αναφωνεί εμφανικώς: “Μήγαρις (μήπως μόριον) έχω άλλο του νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα”. Ο περίφημος ποιητής Κωστής Παλαμάς ευθαρσώς γράφει: “Για την μητέρα γλώσσα τα λάβαρα κρατείτε”. 
 Ο Ελληνορθόδοξος φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος γράφει: “η γλώσσα αποτελεί ιερόν σκεύος της ψυχής της Ελλάδος”. Ο επιφανής Κωνσταντίνος Καβάφης αποκαλεί Ποσειδιατάς τους Έλληνας βαρβαρίζοντας την Ελλήνων Γλώσσα.
Την Ελλήνων Γλώσσα εξέμαθον πολλά ξένα πνευματικά αναστήματα, ως ο Γερμανός Γκαίτε (1749-1830) λέγων: “Ήκουσα εις Άγιον Πέτρον Ρώμης τα Ευαγγέλια εις όλα τας γλώσσας. Η Ελληνική αντήχησε άστρον λαμπρόν εντός της νυκτός”. 
Ο Γάλλος Μπερνάρ Σω (1856-1950) γράφει: “εάν εις την βιβλιοθήκην της οικίας σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε εις μίαν οικίαν χωρίς φως ”.
 Ο Φρειδερίκος Σακρόνδο Καθηγητής Γλωσσολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής  Ακαδημίας Βασκώνα τονίζει: “η Ελληνική Γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά, την οποίαν έχει εις την διάθεσίν του ο άνθρωπος, διά την ανέλιξιν του εγκεφάλου του. Απέναντι εις την Ελληνικήν όλαι και επιμένω όλαι αι γλώσσαι είναι ανεπαρκείς”. 
Η Ιρίνα Καβανέβα, Ρωσσίς Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λαμπανώφ το 1995 γράφει: “η Ελληνική Γλώσσα είναι όμορφη, ως ο ουρανός με τα άστρα”. 
Ο Φραγγίσκος Λιγκούρα Ιταλός Καθηγητής Πρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας προς Διάδοσιν του Πολιτισμού αναφωνεί: “Έλληνες να είσθε υπερήφανοι ομιλίας της Ελληνικής Γλώσσης  Μητέρας όλων των γλωσσών. Μη την παραμελείτε αυτή είναι ένα από τα ολίγα αγαθά σας, τα οποία έχουν απομείνει και ταυτοχρόνως το διαβατήριόν σας, δια τον Παγκόσμιον Πολιτισμόν ”. 
Ο Ζάν Λάγκ, Υπουργός Παιδείας της Γαλλιας το 2004 παρατηρεί και λέγει: “θα ήθελα να ιδώ να διδάσκετε τα Αρχαία Ελληνικά και εις τα Ελληνικά Σχολεία με τον ίδιο ζήλον που επιδεικνύουμεν ημείς”.
Η Ελληνική Γλώσσα εις την εποχή μας κοκοποιείται συνεχώς. Αλλοίμονον. Φοβερόν. Τραγικόν. Εγκληματικόν. Εφιαλτικόν. Προδοτικό η Ελλήνων Γλώσσα, η Εθνική Ιδεολογία, η ιδιοπροσωπεία και ταυτότης της ορθοπραξίας τη Ελληνορθοδόξου πατρίδος διαχρονικώς από το 1974 παραποιείται, παραλλάσσεται, καρατομείται, εκμηδενίζεται από πολιτικομματικούς εξουσιαστάς και συνακολούθους προοδευτικούς αλλοτριωτάς και ανθέλληνες κατ’ επίφασιν Έλληνες.
Ιστορικώς, ως συγγραφεύς και ιατρός διαγιγνώσκω ότι από το 1930 η Ελλήνων Γλώσσα δια συστηματικών συνεχιζόμενων επεμβάσεων παραχα-ράξεως, μεταρρυθμίσεων, αλλοτριώσεως ακρωτηριάζεται, περιθωριοποιείται από τους "σοφούς" της Εκπαδευτικής Μεταρρύθμισης ανθελληνικώς, μισελ-ληνικώς, ασθμαίνως μετά μανίας και αχρηστεύονται οι τόνοι και τα πνεύματα, η Γραμματική σφαγιάζεται φρικτώς, το Συντακτικόν καρατομείται, η Γραφή και η Ανάγνωσις αλλοιθωρίζονται, σχετικο-ποιούνται, μεταλατινογλωττίζονται, ηχοβολούνται μέσω υπολογιστού από το Νηπιαγωγείον και καταργούνται τα φωνήεντα, τα σύμφωνα, οι φθόγγοι, οι δίφθογγοι και επιβάλλεται η φωνητική ορθογραφία.
Τα Ελληνόπουλα ομιλούν, διαβάζουν, γράφουν ατονικώς, ενώ τα Αγγλόπαιδα διδάσκονται των Ελλήνων Γλώσσα με Γραμματικήν, Συντακτικόν, τόνους, πνεύματα, πρωτεύουσαν και δευτερεύουσαν πρόταση, ομιλούν και γράφουν το κάλλος της περιρρεούσης αρμονικής, μελωδικής Ελλήνων Γλώσσης. Την Ελλήνων Γλώσσα με Άλφα και Ωμέγα, ως έχουσαν ιστορικήν ορθογραφίαν, συντακτικόν, γραφήν φωτογραφικήν γηγενών Ελλήνων, Αυτοκρατορίας Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αυτοκρατορίας Μεγάλου Κωνσταντίνου, Τουρκοκρατίας, των ημερών γηγενών Ελλήνων αγαπώ. Αγαπό με όμικρον, ο δεν είναι αγαπώ, αλλά μαστίγωμα δουλικόν. Το ω και το τελικόν νι, ν και τα διπλά σύμφωνα έχει αποδειχθή ότι αυξάνουν την αιμάτωσιν του εγκεφάλου και την μάθησιν.
Εξέπεσον τα Ελληνόπουλα με τους λατινικούς τίτλους εία καταστήματα, τα κέντρα, τα τηλεοπτικά και μέσα επικοινωνίας και το εν γένει έντυπον υλικόν, εκτός ελαχιστότατων εξαιρέσεων.
Οι κρατούντες εξουσιασταί και προοδευτικοί μηδενισταί, διεθνισταί, αφανισταί της Ελλήνων Γλώσσης των ημερών ακολουθούν τον λόγον του φιλοσόφου κομμουνιστού Ρωσσοεβραίου Λένιν: “εάν θέλης να αφανίσης ένα λαόν εξαφάνισε την γλώσσαν του”.
Ο ακρωτηριασμός της Ελληνικής Γλώσσης των γηγενών Ελλήνων, το κάλλος, το καλλόπισμα του δισχιλιετούς Ελληνορθόδοξου γίγνεσθαι επί Μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας “αμ’ έπος, αμ’ έργον” κατά τον Έλληνα Πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτον απαιτεί εγώ, εσύ, αυτός, όλοι μας να αφυπνισθούμε, εγερθούμεν, αντισταθούμε πριν να είναι αργά, δεδομένου ότι οι καιροί εισίν πονηροί, έωλοι, εχθρικοί και ου μενετοί.
Συνειδώς ελευθέρας βουλήσεως διαβεβαιώ, επιβεβαιώ, πληροφορώ ότι ουδεμία άλλη Γλώσσα εις τον κόσμον δύναται να αποδώση με μίαν λέξιν πλείστα νοήματα, παρά μόνον η Ελλήνων Γλώσσα, η οποία με μαθηματικήν πολυπλοκότητα ακριβήν και μοναδικήν σήμερον συνιστά την γλώσσαν και των υπολογιστών. 
Αυτήν την Ελλήνων Γλώσσα ομιλώ και γράφω, γράφητε, διαδώσητε, όπου γης.   

  Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ κατά την ανάγνωση της παραπάνω διάλεξης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡ. ΒΑΡΒΕΡΗ ΒΑΡΡΑ  ΑΠΟΝΕΜΕΙ 
ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΣΧΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΧΡ. ΒΑΡΒΕΡΗ -ΒΑΡΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΣΛΟΓΛΟΥ
 ΣΥΧΑΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΣΧΟΝ


                          Από αριστερά: 
Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ, Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ ,
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡ. ΒΑΡΒΕΡΗ -ΒΑΡΡΑ & Ο ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΣΛΟΓΛΟΥ.


Το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΕΛ, ο Ποιητής- Λογοτέχνης  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑΚΗΣ 
αφιέρωσε στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΣΧΟ την παρακάτω  Κριτική Μαντινάδα 
 την οποία  έγραψε για την ημέρα της σημερινής Διαλεξης :“Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΑΛΩ”


Εις   Απόστολον Πάσχον
 ---------------------------- 

Ευγενήν επιστήμης υπηρέτην
το του Μετσόβου καύχημα
Απόστολον τον Πάσχον
Ελλήνων γόνον, γηγενών
αστερισμόν Ηπείρου,
πληρούμενον ιδανικών
 αγνόν πατριδολάτριν
ω .΄ Μούσα περικόσμησε
δια  λόγων ταπεινών.
Ούτον,  ον κάθε πένητα
πάσχοντα αγκαλιάζει
και μετ’ αγάπης περισσής
ιατρικώς φροντίζει
και ον ανάγκην έχοντα
συνδράμει αναργύρως,
πιστόν του όρκου τηρητήν
του μέγα Ιπποκράτους.
Κόλαξ των φαύλων ουκ ειμί
ουδέ συμφέρον έχω
ουτ’ ωφελείας προσδοκώ,
μα εκτίμησιν μεγάλην
τρέφων εις την καρδίαν μου
 ως Άνθρωπον, ως Ποιητήν
 ως Ιατρόν , τον Πάσχο
μ’ ολίγους στίχους ήθελον
να σας παρουσιάσω.
                     
                     Γιώργος Γιακουμινάκης
                   «Βαγιωνιάς» 
                    8-11-2012Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σημειώσετε, με δεοντολογικό τρόπο, τα σχόλια σας για την παρούσα ανάρτηση της ΔΕΕΛ.

Υβριστικό η κακόβουλο περιεχόμενο,θα διαγράφεται αμεσα, για την προάσπιση του κύρους των αναφερομένων.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.